ביטלתי את ביטוח הדירה, איך יחושבו דמי הביטוח המגיעים לי עבור תקופת הביטוח אותה לא ניצלתי ?

במקרה בו מבטל המבוטח את פוליסת הביטוח שלו לפני תום תקופת הביטוח, המבטח ישאיר לעצמו דמי ביטוח מחושבים לפי %10 מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כוללת של %10 מדמי הביטוח השנתיים. היתרה תוחזר למבוטח, תוך 30 ימים ממועד ביטול הביטוח. לפי המנגנון הזה, מבוטח שמבטל את הפוליסה אחרי שמונה חדשים ויום, אינו זכאי להחזר. עניין זה מוסדר בהוראות סעיף 22(א) לפוליסה התקנית לביטוח דירה. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

האם חברת הביטוח יכולה לבטל את ביטוח הדירה שלי לפני תום מועד הביטוח?

על פי הדין חברת ביטוח רשאית לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, מנימוקים סבירים. חברת הביטוח צריכה לשלוח למבוטח הודעה בדואר רשום 21 יום לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו. אולם על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום 21 יום לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. הכללים לחישוב להחזר דמי הביטוח במקרה כזה הם כדלהלן:

  • אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח- ישלם המבטח למבוטח, את הסכום שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
  • במקרה אחר- המבוטח יהא זכאי לקבל מהמבטח החזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 22(ב) לפוליסה התקנית לביטוח דירה. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

כיצד נקבע סכום הביטוח עבור הדירה והתכולה?

לקביעת סכום הביטוח יש חשיבות רבה שכן על פיו נקבעים הפרמיה והתגמולים שישולמו למבוטח בקרות מקרה הביטוח. לפעמים חברות הביטוח שולחות סוקר מטעמן כדי שיעריך את שווי התכולה, אך גם אז מי שקובע בסופו של דבר את סכום הביטוח זה המבוטח. חשוב מאד להשתדל שסכום הביטוח יהיה מדוייק ככל שניתן וחשוב גם להקפיד לעדכן את חברת הביטוח על שינויים בשווי הרכוש המבוטח. סטייה מערך השוק כלפי מעלה תתבטא בביטוח יתר וכלפי מטה בביטוח חסר. ביטוח יתר – הוא מצב בו סכום הביטוח עולה על ערך השוק של הרכוש המבוטח. אם יקרה מקרה ביטוח המבוטח לא יקבל יותר משווי השוק של הרכוש המבוטח ולכן כיון שהפרמיה בביטוח דירה מחושבת, בין היתר, על פי סכום הביטוח, המשמעות היא ששולמה פרמיה גבוהה יותר לשווא. ביטוח חסר – הוא מצב בו סכום הביטוח קטן מערך השוק של הרכוש המבוטח. לפי החוק, במקרה כזה תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי, בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח לבין שווי השוק של הרכוש. לדוגמא, אם הערכתי את רכושי במחצית משוויו, כאשר יקרה מקרה ביטוח אהיה זכאי רק למחצית מסכום הנזק, אפילו אם הנזק נמוך מסכום הביטוח.

בדירתי התפוצצו שני צינורות מים שגרמו לנזק בדירה. חברת הביטוח, דורשת ממני לשלם השתתפות עצמית כפולה עבור תיקון הנזקים. האם הדבר חוקי?

החיוב לשלם השתתפות עצמית הינו בעד כל תביעה בגין מקרה ביטוח. הקביעה האם המדובר במקרה ביטוח אחד בגינו יש לשלם השתתפות עצמית אחת, או שמא, המדובר בכמה מקרי ביטוח, בגינם יש לשלם מספר השתתפויות עצמיות תלויה בנסיבות העובדתיות של כל מקרה ומקרה. אם אכן מדובר בשני אירועים נפרדים, חברת הביטוח רשאית לדרוש תשלום של השתתפות עצמית בגין כל מקרה, אם כך מורים תנאי הפוליסה. חשוב לציין כי כאשר חברת ביטוח דורשת תשלום של מספר השתתפויות עצמיות, עליה להוכיח כי בנסיבות המקרה, אכן מדובר במספר מקרי ביטוח שונים.