ביטלתי את ביטוח הרכב המקיף, איך יחושבו דמי הביטוח המגיעים לי עבור תקופת הביטוח שלא ניצלתי?

במקרה בו המבוטח מבטל את פוליסת הביטוח שלו לפני תום תקופת הביטוח, המבטח ישאיר לעצמו דמי ביטוח המחושבים כך: %10 מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כוללת של %10 מדמי הביטוח השנתיים. היתרה תוחזר למבוטח, תוך 30 ימים ממועד ביטול הביטוח. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 26(א) לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

האם חברת הביטוח יכולה לבטל את הביטוח המקיף שלי לפני תום מועד הביטוח?

על פי הדין חברת ביטוח רשאית לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, מנימוקים סבירים. חברת הביטוח צריכה לשלוח למבוטח הודעה בדואר רשום 21 יום לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח – יחזיר המבטח למבוטח, סכום זהה לזה שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום החזר הסכום למבוטח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. אחרת, המבוטח יהא זכאי לקבל מהמבטח החזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 26(א) לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

קרתה לי תאונה, איך תיעשה השמאות של הנזק?

נושא שמאות רכב (ביטוח מקיף וצד ג') הוסדר בחוזר המפקח על הביטוח 2002/7 'שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג'). הנחיות באשר לזכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב ניתן למצוא באתר של המפקח על הביטוח.

עקב תאונה נגרם לרכב שלי נזק "טוטל לוס" (אובדן גמור או אובדן גמור להלכה) . עד למועד ששילמו לי את תגמולי הביטוח, ירד מחיר הרכב במחירון. איך יחושבו תגמולי הביטוח להם אני זכאי, לפי מחיר הרכב הגבוה ביום התאונה או לפי המחיר (הנמוך) ביום התשלום של תגמולי הבי

מטרת הפוליסה לביטוח רכב מקיף היא להשיב את המבוטח למצב בו היה ביום קרות מקרה הביטוח. לכן המועד הקובע לצורך קביעת שווי הרכב המבוטח הוא יום קרות מקרה הביטוח. הדבר אף נקבע בהכרעה עקרונית "המועד הקובע לשווי כלי רכב במקרה של אובדן גמור הנובע מגניבת רכב". הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 5 לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי.

הרכב שלי נגנב או הוכרז כ"טוטל-לוס" וקיבלתי את תגמולי הביטוח. האם אני זכאי להחזר דמי הביטוח עבור תקופת הביטוח שנותרה ?

לאחר שהמבטח ישלם למבוטח את תגמולי הביטוח בשל רכב שנגנב או רכב שהוכרז "טוטל לוס" (אובדן גמור או אובדן גמור להלכה), פוקע תוקף פוליסת ביטוח רכב מקיף ואין למבוטח זכות להחזר פרמיה. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 6(ד) לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

האם אני יכול לעשות ביטוח מקיף בחברה אחת וביטוח חובה בחברה אחרת?

כן, אדם יכול לבחור את החברה בה הוא רוצה לבטח את רכבו בביטוח חובה, ובנפרד, לבחור את החברה בה הוא רוצה לבטח את רכבו בביטוח מקיף. סעיף 8 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל – 1970 קובע כי אין להתנות הוצאת פוליסת חובה בעשיית ביטוח נוסף. בנוסף, סעיף 57 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א- 1981 אוסר התניית ביטוח בביטוח אחר.

בני הוא חייל שמגיע אחת לכמה שבועות לחופשה בבית. אני מעוניין לתת לו לנהוג ברכב שלי אבל התוספת לפרמיה שאני נדרש לשלם עבור נהג צעיר היא גבוהה, מה האפשרויות העומדות בפני?

רבות מחברות הביטוח מציעות למבוטח את האפשרות לרכוש תוספת כיסוי ביטוחי לנהגים צעירים לתקופה של מספר ימים בהתאם לדרישת המבוטח. בנוסף, קיימות בשוק פוליסות ביטוח מיוחדות המאפשרות מתן כיסוי לנהגים צעירים רק עבור פרקי הזמן בהם נוהג הנהג הצעיר ברכב. תוספת התשלום עבור כיסוי מסוג זה נגבית מראש וניצול הכיסוי הוא בהתאם לפרק הזמן הממומש בפועל (בדומה לתשלום באמצעות כרטיסייה). עלויות התוספת לביטוח נהג צעיר משתנות בהתאם לאופן התמחור, ולתדירות בה ישתמש הנהג הצעיר ברכב. לכן, מומלץ לבדוק טרם עריכת הביטוח מהי האפשרות המשתלמת ביותר עבורך מבחינה כלכלית.

האם חברת ביטוח חייבת לבטח אותי בביטוח מקיף?

ככלל, חברת ביטוח אינה חייבת לקבל לביטוח כל כלי רכב. לכל חברה מדיניות ניהול סיכונים שונה, ובהתאם לה היא מחליטה אילו סיכונים היא מעוניינת לקחת על עצמה ואילו לא. לתשומת לבך- גם אם חברת ביטוח מסוימת לא הסכימה לבטח אותך, ייתכן כי חברת ביטוח אחרת אליה תפנה תסכים לקבל אותך לביטוח. לפיכך מוצע כי תפנה למספר חברות ביטוח לברר את האפשרויות העומדות בפניך.

קרתה לי תאונה עם הרכב ונפגע גם רכב של צד ג'. לרכב שלי נגרם אובדן גמור ("טוטאל לוס"), ולא נדרשתי לשלם השתתפות עצמית, אולם נדרשתי לשלם השתתפות עצמית בגין תביעה שהגיש צד ג' לחברת הביטוח שלי. האם הדרישה חוקית?

הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי כוללת בתוכה שני כיסויים: האחד – ביטוח רכוש, שעיקרו נזקים הנגרמים לרכב המבוטח, השני – ביטוח אחריות [חבויות] שבו המבוטח מבטח את עצמו בפני תשלומים שיחוייב לשם לצד שלישי בשל נזק שיגרום לו. במקרים בהם נגרם לרכב שלך אובדן גמור, והינך פטור מתשלום השתתפות עצמית בשל הנזק לרכב שלך, רשאית חברת הביטוח לדרוש השתתפות עצמית בגין תשלום הנזק לצד ג'.

נגרם לרכב נזק בתאונה, ובנוסף נקבע על ידי שמאי שהיתה ירידת ערך לרכב. חברת הביטוח שילמה לי עבור תיקון הנזק, וכן עבור ירידת הערך של הרכב בהתאם לדו"ח השמאי, אך ניכתה השתתפות עצמית נוספת בשיעור של %1.5 מהסכום שהגיע לי עבור ירידת הערך. האם היא רשאית לעשות

לרכב פרטי אכן יש השתתפות עצמית, נפרדת, במקרה של ירידת ערך. ההשתתפות העצמית היא בשיעור מסויים מערך הרכב, כאשר %1.5 הוא השיעור המינימלי והוא גם ברירת המחדל. עם זאת, בעת רכישת פוליסת הביטוח, ניתן, בהסכמת הצדדים, להגדיל את ההשתתפות העצמית לירידת ערך הרכב לשיעור גבוה יותר. הגדלת ההשתתפות העצמית תלווה בהנחה בפרמיית הביטוח.