האם פרמיה שאני אמור לשלם בגין ביטוח חיים (עבור משכנתא) היא על כל סכום ההלוואה המקורית או שמא רק על יתרת ההלוואה?

אם התשובה היא על יתרת ההלוואה- האם אני זכאי לקבל סכומי פרמיה עודפים שנגבו ממני, ועד מתי. התשובה לשאלה תלויה בתנאי הסכם ההלוואה. בעקרון, הלוואה למשכנתא יכול שתהיה עד יתרת ההלוואה.

באשר לזכאות לקבלת החזר של דמי ביטוח עודפים – בביטוח חיים אין "ביטוח יתר" היות ולא ניתן "לתמחר" את חייו של מאן דהו. ממבוטח ששילם דמי ביטוח בגין סכום ביטוח הגבוה מסכום ההלוואה במועד קרות מקרה הביטוח, הוחזק בכיסוי ביטוחי עד גובה סכום זה ואם היה קורה חו"ח מקרה ביטוח – היו המוטבים מקבלים את יתרת הסכום שנותר לאחר החזר ההלוואה לבנק.

הגשתי תביעה בפוליסה לביטוח בריאות, האם אני חייב לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית?

על פי סעיף 23(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 לאחר הגשת תביעה, מוטלת על חברת הביטוח החובה לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותה כלפי המבוטח. מנגד, סעיף 23(ב) לחוק חוזה הביטוח מטיל על המבוטח חובת שיתוף פעולה עם חברת הביטוח, על מנת לאפשר לה לברר את חבותה . להלן נוסח הסעיף:

"על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם". לפיכך, בביטוח בריאות, רשאית חברת הביטוח לדרוש ממבוטח כי יחתום על כתב ויתור סודיות רפואית, על מנת שתוכל לברר את התביעה. יש לציין, כי סעיפים 24-25 לחוק חוזה הביטוח קובעים מה הם הסעדים להם זכאית חברת הביטוח במקרה בו מבוטח אינו מקיים את חובתו לפי סעיף 23(ב). לנוחותך, להלן נוסח הסעיפים: סעיף 24: "(א) לא קויימה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב) במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:

החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות; אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור. עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו נעשה אותו דבר".

סעיף 25: "הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב), או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24(ב), או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו".

לפיכך, אם תסרב לחתום על טופס וויתור על סודיות רפואית, תהיה רשאית חברת הביטוח למצות את זכותה על פי הסעיפים הנ"ל.

בדירתי התפוצצו שני צינורות מים שגרמו לנזק בדירה. חברת הביטוח, דורשת ממני לשלם השתתפות עצמית כפולה עבור תיקון הנזקים. האם הדבר חוקי?

החיוב לשלם השתתפות עצמית הינו בעד כל תביעה בגין מקרה ביטוח. הקביעה האם המדובר במקרה ביטוח אחד בגינו יש לשלם השתתפות עצמית אחת, או שמא, המדובר בכמה מקרי ביטוח, בגינם יש לשלם מספר השתתפויות עצמיות תלויה בנסיבות העובדתיות של כל מקרה ומקרה. אם אכן מדובר בשני אירועים נפרדים, חברת הביטוח רשאית לדרוש תשלום של השתתפות עצמית בגין כל מקרה, אם כך מורים תנאי הפוליסה. חשוב לציין כי כאשר חברת ביטוח דורשת תשלום של מספר השתתפויות עצמיות, עליה להוכיח כי בנסיבות המקרה, אכן מדובר במספר מקרי ביטוח שונים.

כיצד נקבע סכום הביטוח עבור הדירה והתכולה?

לקביעת סכום הביטוח יש חשיבות רבה שכן על פיו נקבעים הפרמיה והתגמולים שישולמו למבוטח בקרות מקרה הביטוח. לפעמים חברות הביטוח שולחות סוקר מטעמן כדי שיעריך את שווי התכולה, אך גם אז מי שקובע בסופו של דבר את סכום הביטוח זה המבוטח. חשוב מאד להשתדל שסכום הביטוח יהיה מדוייק ככל שניתן וחשוב גם להקפיד לעדכן את חברת הביטוח על שינויים בשווי הרכוש המבוטח. סטייה מערך השוק כלפי מעלה תתבטא בביטוח יתר וכלפי מטה בביטוח חסר. ביטוח יתר – הוא מצב בו סכום הביטוח עולה על ערך השוק של הרכוש המבוטח. אם יקרה מקרה ביטוח המבוטח לא יקבל יותר משווי השוק של הרכוש המבוטח ולכן כיון שהפרמיה בביטוח דירה מחושבת, בין היתר, על פי סכום הביטוח, המשמעות היא ששולמה פרמיה גבוהה יותר לשווא. ביטוח חסר – הוא מצב בו סכום הביטוח קטן מערך השוק של הרכוש המבוטח. לפי החוק, במקרה כזה תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי, בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח לבין שווי השוק של הרכוש. לדוגמא, אם הערכתי את רכושי במחצית משוויו, כאשר יקרה מקרה ביטוח אהיה זכאי רק למחצית מסכום הנזק, אפילו אם הנזק נמוך מסכום הביטוח.

האם חברת הביטוח יכולה לבטל את ביטוח הדירה שלי לפני תום מועד הביטוח?

על פי הדין חברת ביטוח רשאית לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, מנימוקים סבירים. חברת הביטוח צריכה לשלוח למבוטח הודעה בדואר רשום 21 יום לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו. אולם על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום 21 יום לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. הכללים לחישוב להחזר דמי הביטוח במקרה כזה הם כדלהלן:

  • אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח- ישלם המבטח למבוטח, את הסכום שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
  • במקרה אחר- המבוטח יהא זכאי לקבל מהמבטח החזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 22(ב) לפוליסה התקנית לביטוח דירה. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

ביטלתי את ביטוח הדירה, איך יחושבו דמי הביטוח המגיעים לי עבור תקופת הביטוח אותה לא ניצלתי ?

במקרה בו מבטל המבוטח את פוליסת הביטוח שלו לפני תום תקופת הביטוח, המבטח ישאיר לעצמו דמי ביטוח מחושבים לפי %10 מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כוללת של %10 מדמי הביטוח השנתיים. היתרה תוחזר למבוטח, תוך 30 ימים ממועד ביטול הביטוח. לפי המנגנון הזה, מבוטח שמבטל את הפוליסה אחרי שמונה חדשים ויום, אינו זכאי להחזר. עניין זה מוסדר בהוראות סעיף 22(א) לפוליסה התקנית לביטוח דירה. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

רכבי נפגע על ידי מכונית אחרת, באשמתה, ונגרם לי נזק. מה עלי לעשות?

עומדות בפניך מספר אפשרויות:

  1. אם הינך מבוטח בביטוח מקיף עומדת בפניך האפשרות להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח שלך. במקרה זה תידרש לשלם השתתפות עצמית אותה תוכל לתבוע מהנהג שפגע בך או מחברת הביטוח שלו. בנוסף לתביעה בגין ההשתתפות העצמית, אתה יכול לתבוע מהם גם את הנזק שצפוי להיגרם לך בגלל אבדן הנחת העדר תביעות (הנחה שחברות ביטוח נותנות למבוטחים שלא תבעו חברת ביטוח במשך מספר שנים). במקרה כזה עליך, להוכיח כי אכן לא תקבל הנחה זו, ואת משך השנים שבהן לא תקבל הנחה זו בשל התאונה. חברת הביטוח שלך כנראה תתבע את חברת הביטוח של הנהג האשם להחזר של הסכומים ששולמו לך. אתה יכול לבקש מהחברה שתיידע אותך אם התביעה שלה הצליחה ואז אולי תוכל להשתמש בפסק הדין שניתן כבסיס לתביעה שלך.
  2. אתה יכול לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את הרכב שפגע בך (רק אם לנהג הפוגע יש ביטוח צד ג') או ישירות את הנהג הפוגע, וזאת מבלי להגיש כל תביעה לחברת הביטוח שלך. גם אם בחרת באפשרות זו חשוב ליידע את חברת הביטוח שלך על מקרה הביטוח, שכן אם התביעה תכשל תוכל לתבוע את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח שלך. במקרה זה, באפשרותך לבחור שמאי כרצונך, ולהגיש את דו"ח השמאי לנתבע (חברת הביטוח או הפוגע עצמו) וכן לדרוש ממנו את תשלום שכר טרחת השמאי. תשומת לבך מופנית לכך שבמרבית חברות הביטוח החזר שכר הטירחה לשמאי אינו "אוטומטי". באתר היחידה לפניות הציבור תוכל למצוא הכרעות עקרוניות שניתנו בענין זה. כמו כן, באפשרותך לעיין ב"זכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב"
  3. אם אינך מבוטח בביטוח רכב רכוש שכולל נזקי תאונה (למשל ביטוח מקיף), עומדת בפניך רק האפשרות שפורטה בסעיף 2 לעיל.

נגרם לרכב נזק בתאונה, ובנוסף נקבע על ידי שמאי שהיתה ירידת ערך לרכב. חברת הביטוח שילמה לי עבור תיקון הנזק, וכן עבור ירידת הערך של הרכב בהתאם לדו"ח השמאי, אך ניכתה השתתפות עצמית נוספת בשיעור של %1.5 מהסכום שהגיע לי עבור ירידת הערך. האם היא רשאית לעשות

לרכב פרטי אכן יש השתתפות עצמית, נפרדת, במקרה של ירידת ערך. ההשתתפות העצמית היא בשיעור מסויים מערך הרכב, כאשר %1.5 הוא השיעור המינימלי והוא גם ברירת המחדל. עם זאת, בעת רכישת פוליסת הביטוח, ניתן, בהסכמת הצדדים, להגדיל את ההשתתפות העצמית לירידת ערך הרכב לשיעור גבוה יותר. הגדלת ההשתתפות העצמית תלווה בהנחה בפרמיית הביטוח.

קרתה לי תאונה עם הרכב ונפגע גם רכב של צד ג'. לרכב שלי נגרם אובדן גמור ("טוטאל לוס"), ולא נדרשתי לשלם השתתפות עצמית, אולם נדרשתי לשלם השתתפות עצמית בגין תביעה שהגיש צד ג' לחברת הביטוח שלי. האם הדרישה חוקית?

הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי כוללת בתוכה שני כיסויים: האחד – ביטוח רכוש, שעיקרו נזקים הנגרמים לרכב המבוטח, השני – ביטוח אחריות [חבויות] שבו המבוטח מבטח את עצמו בפני תשלומים שיחוייב לשם לצד שלישי בשל נזק שיגרום לו. במקרים בהם נגרם לרכב שלך אובדן גמור, והינך פטור מתשלום השתתפות עצמית בשל הנזק לרכב שלך, רשאית חברת הביטוח לדרוש השתתפות עצמית בגין תשלום הנזק לצד ג'.

מהי תקופת הביטוח בביטוח בריאות קבוצתי, והאם המבטח חייב להאריך אותה לתקופה נוספת עם תום תקופת הביטוח ?

הביטוח קבוצתי הינו ביטוח שנעשה לקבוצה של אנשים. בביטוח זה קיים נציג – בעל פוליסה אשר עורך את החוזה עם חברת הביטוח ודן עמו על תנאי הביטוח עבור כלל המבוטחים. משך תקופת הביטוח הנו על פי ההסכם שנחתם בין בעל הפוליסה לחברת הביטוח. כמו כן נקבעים במסגרת ההסכם, התנאים לחידושו עם תום תקופת הביטוח. הארכת/הפסקת הביטוח תעשה בהתאם להוראות הפוליסה. במרבית הפוליסות לביטוח קבוצתי חברת הביטוח מתחייבת לתקופת ביטוח מוגבלת.

בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח 2002/3 אשר חל על פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי שנמכרו או חודשו החל מיום 1.7.02, חברת ביטוח המבטחת קבוצת מבוטחים בביטוח קבוצתי, מחוייבת לפרט ליחידי הקבוצה כבר במועד כריתת חוזה הביטוח, בין היתר בדבר משך תקופת הביטוח עליה הוסכם במסגרת החוזה שבינה לבין בעל הפוליסה וכן לגבי תנאי המשכיות הביטוח. כמו כן, בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח 2004/11 בנוגע לפוליסות לביטוח סיעודי קבוצתי שנמכרו או חודשו החל מיום 1.7.04, חברת הביטוח מחויבת להעניק למי שמבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי ברצף במשך שלוש שנים ובתנאים נוספים, אפשרות מעבר לפוליסת פרט לביטוח סיעודי לתקופת ביטוח של כל החיים, ללא בדיקת מצבם הרפואי מחדש.

חתם של חברת ביטוח לא אישר את קבלתי לביטוח מטעמים רפואיים. האם רשאי חתם להחליט על כך גם אם אינו רופא, וגם אם לא הועמדתי לבדיקה רפואית?

דחיית בקשת הצטרפות לביטוח בריאות מטעמים רפואיים יכולה להיעשות על ידי חתם של חברת ביטוח, גם אם אינו רופא וגם אם לא הועמדת לבדיקה רפואית, אלא רק על סמך מידע הנמצא בתיק רפואי של מועמד לביטוח. יצויין כי חברת הביטוח אשר מסרבת לבטח אדם, חייבת למסור לו הודעה מנומקת בכתב עם תמצית בסיס הנתונים עליהם התבססה בהחלטתה. הדבר אף קבוע בסימן ח' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998.

הגשתי בקשה לפדיון פוליסת הביטוח, בתום תקופת הביטוח, ולא קיבלתי את הכספים תוך 7 ימים מיום שהוגשה הבקשה והמסמכים האם אני זכאי להפרשי הצמדה וריבית, ואם כן- כמה?

על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מתום שבעת הימים, וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" מתום 30 ימים מהיום בו נמסרו המסמכים שנדרשו על ידי חברת הביטוח הוראות בענין זה נמצאות בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח.

יש לי ביטוח חיים הכולל חיסכון והגעתי לגיל פרישה, תוך כמה זמן ממועד הגשת הבקשה לפדיון הפוליסה אני אהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו לזכותי בפוליסה?

תגמולי הביטוח ישולמו תוך שבעה ימים ממועד הזכאות לפי הפוליסה (בד"כ גיל פרישה מוקדמת) או תוך שבעה ימים מיום שהוגשו למבטח המסמכים הנדרשים בפוליסה, לפי המאוחר. הוראות בענין זה נמצאות בתקנה 6 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזה ביטוח).

האם ניתן להגדיל את שכר המבוטח במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים?

ככלל, בפוליסות ביטוח מנהלים הצמודות למשכורת המבוטח, אין מניעה להגדיל את השכר המבוטח במסגרת הפוליסות בכפוף לתנאי התוכנית. לעתים נקבע בתנאי הפוליסות, כי עליה בשכר של מעבר ל- %10, תחייב חיתום מחדש של המבוטח על חלק הריסק שגדל עקב כך.

יש לי פוליסה לביטוח מנהלים. פוטרתי מעבודתי, האם אני זכאי לקבל את פיצויי הפיטורין מהכספים שהופרשו לפוליסת הביטוח על ידי המעביד לצורך כך?

על פי הדין (תקנה 34 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ) הינך זכאי, עם פיטוריך, לקבלת פיצויי פיטורין מביטוח המנהלים, וזאת בכפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג- 1963 . עם זאת, אנו ממליצים כי תיוועץ ביועץ ביטוח טרם משיכת הכספים.

קיבלתי מתנה מסוכן ביטוח האם אני יכול לבטל את הפוליסה על אף שקיבלתי את המתנה?

ככלל, על פי הדין (הוראות סעיף 45על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, אין להתנות על הזכות לבטל פוליסה לביטוח חיים, בכפוף לאמור לתשובה בנושא לעיל. יש לציין כי אם חתמת על התחייבות שלא לבטל את הביטוח או אם נתת שטרות או אם החתמת ערבים על התחייבויותיך, עליך לפנות למפקח על הביטוח ולהגיש תלונה, על מנת לסייע לך שלא תתבע על ידי סוכן הביטוח על הפרת התחייבויותיך. תשומת לבך מופנית לכך שעל פי חוזר המפקח על הביטוח (חוזר המפקח על הביטוח 13/98 'מתנות יקרות ערך למבוטחים') במקרים מסויימים מתן מתנות אינו חוקי.

האם אני יכול לבטל פוליסה לביטוח חיים?

ככלל, על פי הדין (הוראות סעיף 45 לחוק חוזה הביטוח) רשאי מבוטח לבטל את פוליסת ביטוח החיים שלו בכל עת שיחפוץ בכך.

עם זאת, לעיתים קיימת הגבלה באשר לאפשרות לבטל את הפוליסה כגון, כאשר הפוליסה היא בבעלות של אדם אחר או כאשר קיים מוטב בלתי חוזר או אם הפוליסה משועבדת. כמו כן, מומלץ טרם ביטול הפוליסה להיוועץ עם יועץ ביטוח שכן לעיתים, עקב שינוי במצב בריאות שחל, לא תוכל להצטרף לביטוח חיים חדש או שיחולו עליך הגבלות. בנוסף, עשוי להיגרם לך נזק כספי עקב הביטול – בהתחשב בזמן שחלף מהמועד בו התחילה הפוליסה.

חשוב לציין כי המבוטח יכול, תוך ששים ימים מקבלת פוליסת ביטוח חיים חדשה, בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה, והוא יהיה זכאי להחזר של כל הפרמיות ששילם בניכוי הסיכון הביטוחי, דמי ניהול מפרמיה ודמי הניהול בעד מרכיב החיסכון.

עשיתי ביטוח נסיעות לחו"ל לתקופה מוגבלת. האם ניתן להאריך את הביטוח לתקופה נוספת?

מטרתו העיקרית של ביטוח נסיעות לחו"ל היא להקנות ביטוח בשל סיכונים בריאותיים. בחוזי ביטוח נסיעות לחו"ל נהוג להגביל את תקופת הביטוח מראש, במקרה כזה בתום תקופת הביטוח חברת הביטוח לא חייבת להאריך את תוקפו של הביטוח למשך תקופה נוספת. בעת הגשת בקשה להאריך את תקופת הביטוח, חברת הביטוח רשאית לוודא כי מצבו הבריאותי של המבוטח הינו תקין נכון לאותו מועד וכי לא ארע מקרה ביטוח במהלך תקופת הביטוח. על כן, ייתכן שכדאי לשקול לרכוש מראש ביטוח לתקופה ארוכה, והיה ותשהה בחו"ל תקופה קצרה יותר, לבקש החזר על התקופה שלא נוצלה על ידיך.

האם רשאית חברת הביטוח לדרוש ממני למלא הצהרת בריאות חדשה כדי להרחיב את הביטוח הרפואי שיש לי ?

חברת ביטוח רשאית לראות בבקשה להרחבת כיסוי ביטוחי רפואי משום בקשה לכריתת חוזה ביטוח חדש, ועל כן היא רשאית לבדוק אם חל שינוי במצבו הבריאותי של המבוטח מהמועד בו הצטרף לראשונה לביטוח לבין המועד בו הוא מבקש להרחיב את הביטוח הקיים וזאת רק לעניין ההרחבה.

האם חברת ביטוח חייבת לבטח אותי בביטוח מקיף?

ככלל, חברת ביטוח אינה חייבת לקבל לביטוח כל כלי רכב. לכל חברה מדיניות ניהול סיכונים שונה, ובהתאם לה היא מחליטה אילו סיכונים היא מעוניינת לקחת על עצמה ואילו לא. לתשומת לבך- גם אם חברת ביטוח מסוימת לא הסכימה לבטח אותך, ייתכן כי חברת ביטוח אחרת אליה תפנה תסכים לקבל אותך לביטוח. לפיכך מוצע כי תפנה למספר חברות ביטוח לברר את האפשרויות העומדות בפניך.

בני הוא חייל שמגיע אחת לכמה שבועות לחופשה בבית. אני מעוניין לתת לו לנהוג ברכב שלי אבל התוספת לפרמיה שאני נדרש לשלם עבור נהג צעיר היא גבוהה, מה האפשרויות העומדות בפני?

רבות מחברות הביטוח מציעות למבוטח את האפשרות לרכוש תוספת כיסוי ביטוחי לנהגים צעירים לתקופה של מספר ימים בהתאם לדרישת המבוטח. בנוסף, קיימות בשוק פוליסות ביטוח מיוחדות המאפשרות מתן כיסוי לנהגים צעירים רק עבור פרקי הזמן בהם נוהג הנהג הצעיר ברכב. תוספת התשלום עבור כיסוי מסוג זה נגבית מראש וניצול הכיסוי הוא בהתאם לפרק הזמן הממומש בפועל (בדומה לתשלום באמצעות כרטיסייה). עלויות התוספת לביטוח נהג צעיר משתנות בהתאם לאופן התמחור, ולתדירות בה ישתמש הנהג הצעיר ברכב. לכן, מומלץ לבדוק טרם עריכת הביטוח מהי האפשרות המשתלמת ביותר עבורך מבחינה כלכלית.

האם אני יכול לעשות ביטוח מקיף בחברה אחת וביטוח חובה בחברה אחרת?

כן, אדם יכול לבחור את החברה בה הוא רוצה לבטח את רכבו בביטוח חובה, ובנפרד, לבחור את החברה בה הוא רוצה לבטח את רכבו בביטוח מקיף. סעיף 8 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל – 1970 קובע כי אין להתנות הוצאת פוליסת חובה בעשיית ביטוח נוסף. בנוסף, סעיף 57 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א- 1981 אוסר התניית ביטוח בביטוח אחר.

כל חברות הביטוח שפניתי אליהן מסרבות לבטח אותי בביטוח רכב חובה. מה עלי לעשות?

אם אתה לא מוצא חברת ביטוח אשר מוכנה לבטח אותך בביטוח חובה, אתה יכול לרכוש ביטוח חובה ב"פול" – התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ. חשוב לציין שתעריפי הביטוח אצל הפול גבוהים באופן ניכר ביחס לתעריפי הביטוח אצל חברות הביטוח הרגילות ועל כן מומלץ לנסות לרכוש ביטוח בחברות הרגילות. להלן קישור למערכת שפותחה ע"י הפיקוח על הביטוח, בה מופיעים תעריפי הביטוח בחברות השונות וכן קישורים לאתרי חברות הביטוח: www.car.mof.gov.il

מהי תקופת הביטוח בביטוח חיים קבוצתי, והאם המבטח חייב להאריך אותה לתקופה נוספת עם תום תקופת הביטוח?

ביטוח קבוצתי הינו הסכם ביטוח מיוחד לקבוצת אנשים, כאשר הצד שהתקשר בהסכם הביטוח עם חברת הביטוח אינו המבוטח כי אם "בעל הפוליסה". במקום שכל פרט ופרט יתקשר בחוזה ביטוח ישירות עם חברת הביטוח, מקובצים כל אותם פרטים לקבוצה, אשר עבורה התקשר בעל הפוליסה עם חברת הביטוח לעריכת חוזה ביטוח, אשר יחול על כל אחד מיחידי הקבוצה בכפוף לתנאי החוזה. בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) קבועה תקופת הביטוח שבעל פוליסה רשאי להתקשר עם חברת הביטוח.

האם מחיר הפוליסה לביטוח חובה זהה בכל חברות הביטוח?

לא. תעריפי ביטוח רכב חובה שונים מאד בין חברות ביטוח ושונים עבור מבוטחים שונים באותה חברה. ניתן להשוות בין תעריפי הביטוח של חברות שונות למבוטחים שונים באמצעות מערכת שפותחה ע"י הפיקוח על הביטוח, באתר: www.car.mof.gov.il מחודש אפריל 2001, בוטל התעריף האחיד שהיה נהוג בענף ביטוח החובה, והחלה תחרות בין חברות הביטוח בענף ביטוח זה. כיום התעריפים נקבעים על ידי חברות הביטוח. התעריפים החדשים של מרבית החברות לוקחים בחשבון את מאפייני הרכב והנהג, כך שמבוטחים זהירים משלמים פחות ממבוטחים מסוכנים. מטרת השימוש בפרמטרים אלה היא להעריך את איכות נהיגתם של המבוטחים, על מנת להתאים את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח. יש לציין כי על אף השוני בפרמיה, הכיסוי הביטוחי אשר מקנה פוליסת ביטוח החובה הינו זהה (על פי חוק).

אני לא אשתמש ברכב בתקופה של שלושים ימים ויותר (למשל, בשל נסיעה לחו"ל לתקופה ממושכת)

ואף אדם אחר לא ינהג בו בתקופה זו. האם אני יכול לבטל את ביטוח החובה? על פי הדין, כבעל הרכב, אתה עשוי לחוב לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975 בשל נזק גוף שייגרם לאדם על ידי השימוש בו או עקב השימוש בו, וזאת אף אם אתה או אחר אינכם נוהגים ברכב. נזק גוף כזה עשוי לקרות למשל במקרה שבו רכב מתדרדר ופוגע באדם. במקרים אלה, אם אין ביטוח חובה לרכב – הנזק שייגרם אינו מכוסה ויחול עליך, ואם תתבע על ידי הניזוק, לא תוכל לפנות לחברת ביטוח שתכסה את הנזק שנגרם, כיוון שאין לך כיסוי על פי פוליסת ביטוח חובה. על כן, במקרה כזה, על מנת להפחית עלות הפוליסה, אתה יכול להחליף את הפוליסה שבידך בפוליסה במחיר מופחת, אשר לפי תנאיה השימוש ברכב אינו כולל נהיגה כלשהי, על ידיך או על ידי אחר, ברכב במשך תקופה רצופה העולה על 30 יום.

קניתי רכב חדש. האם אני יכול להשתמש בביטוח החובה של בעל הרכב הקודם עד שארכוש ביטוח חובה חדש?

–השימוש ברכב ללא פוליסה בת תוקף אסור על פי חוק. לפיכך, כל מי שרוכש רכב ומשתמש בו צריך לדאוג שתהיה לו פוליסת ביטוח על שמו. אדם שרכש רכב, ולא ערך ביטוח חובה אלא הסתמך על ביטוח החובה שהיה למוכר הרכב, עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי. במקרים חריגים, בעליו הקודמים של הרכב רשאי להתיר לך להשתמש בפוליסת הביטוח שלו, בכפוף להסכמתה של חברת הביטוח. בכל מקרה, עליך לדאוג לידע את חברת הביטוח אודות פרטיך וכן לקבללידיך את תעודת הביטוח.

נפגעתי בתאונת פגע וברח, את מי אני תובע?

אתה יכול לתבוע את קרנית. קרנית הוא תאגיד שהוקם כדי לפצות נפגע הזכאי לפיצוים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת חברת ביטוח רגילה בשל אחת מהסיבות האלה:

  1. הנהג האחראי לפיצויים אינו ידוע (למשל בתאונת "פגע וברח");
  2. אין לנהג ביטוח לפי פקודת הרכב או שהביטוח אינו מכסה את החבות הנדונה;
  3. המבטח נמצא בתהליך פירוק או שמונה לו מנהל מורשה.

האם אני יכול לבטל פוליסה לביטוח רכב חובה? האם אני זכאי לקבל החזר דמי הביטוח במקרה כזה? איך אחשב את הסכום המגיע לי כהחזר?

מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים. אם הביטול נעשה על ידי המבוטח והוא עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה. אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך יותר מן החלק היחסי של דמי הביטוח לתקופה שלא נוצלה. הפרמיה שתוחזר למבוטח תהא כאילו מלכתחילה נערך חוזה לתקופה קצרה משנה (המבטח זכאי לשנות תנאי זה רק לטובת מבוטח). עניין זה מוסדר בחוזר המפקח 2003/6 – דמי ביטוח בענף ביטוח רכב חובה.

ביטלתי את ביטוח הרכב המקיף, איך יחושבו דמי הביטוח המגיעים לי עבור תקופת הביטוח שלא ניצלתי?

במקרה בו המבוטח מבטל את פוליסת הביטוח שלו לפני תום תקופת הביטוח, המבטח ישאיר לעצמו דמי ביטוח המחושבים כך: %10 מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כוללת של %10 מדמי הביטוח השנתיים. היתרה תוחזר למבוטח, תוך 30 ימים ממועד ביטול הביטוח. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 26(א) לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

עקב תאונה נגרם לרכב שלי נזק "טוטל לוס" (אובדן גמור או אובדן גמור להלכה) . עד למועד ששילמו לי את תגמולי הביטוח, ירד מחיר הרכב במחירון. איך יחושבו תגמולי הביטוח להם אני זכאי, לפי מחיר הרכב הגבוה ביום התאונה או לפי המחיר (הנמוך) ביום התשלום של תגמולי הבי

מטרת הפוליסה לביטוח רכב מקיף היא להשיב את המבוטח למצב בו היה ביום קרות מקרה הביטוח. לכן המועד הקובע לצורך קביעת שווי הרכב המבוטח הוא יום קרות מקרה הביטוח. הדבר אף נקבע בהכרעה עקרונית "המועד הקובע לשווי כלי רכב במקרה של אובדן גמור הנובע מגניבת רכב". הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 5 לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי.

האם חברת הביטוח יכולה לבטל את הביטוח המקיף שלי לפני תום מועד הביטוח?

על פי הדין חברת ביטוח רשאית לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, מנימוקים סבירים. חברת הביטוח צריכה לשלוח למבוטח הודעה בדואר רשום 21 יום לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח – יחזיר המבטח למבוטח, סכום זהה לזה שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום החזר הסכום למבוטח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. אחרת, המבוטח יהא זכאי לקבל מהמבטח החזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 26(א) לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי. חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

קרתה לי תאונה, איך תיעשה השמאות של הנזק?

נושא שמאות רכב (ביטוח מקיף וצד ג') הוסדר בחוזר המפקח על הביטוח 2002/7 'שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג'). הנחיות באשר לזכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב ניתן למצוא באתר של המפקח על הביטוח.

הרכב שלי נגנב או הוכרז כ"טוטל-לוס" וקיבלתי את תגמולי הביטוח. האם אני זכאי להחזר דמי הביטוח עבור תקופת הביטוח שנותרה ?

לאחר שהמבטח ישלם למבוטח את תגמולי הביטוח בשל רכב שנגנב או רכב שהוכרז "טוטל לוס" (אובדן גמור או אובדן גמור להלכה), פוקע תוקף פוליסת ביטוח רכב מקיף ואין למבוטח זכות להחזר פרמיה. הוראות בעניין זה נמצאות בסעיף 6(ד) לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי חשוב לציין שחברת ביטוח יכולה להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית.

פגע בי אדם שאינו תושב ישראל וחי בשטחים. האם אוכל עדיין לתבוע את חברת הביטוח שלו ?

במידה והפוגע מבוטח בחברת ביטוח כלשהי הסוכנות שלנו תדאג לקבלת הפיצוי.

מצורפת בזאת הוכחה – צ'ק ששולם ממשרדנו .

לחץ לראות את הצ'ק

מה ההבדל בין פוליסה מסוג שיפוי לפוליסה מסוג פיצוי?

פוליסות אשר בהן תגמולי הביטוח משולמים על פי הוצאותיו בפועל של המבוטח בקרות מקרה הביטוח הן פוליסות מסוג שיפוי. זאת, להבדיל מפוליסות ביטוח מסוג פיצוי שבהן תגמולי הביטוח נקבעים כסכום קבוע מראש, במועד כריתת חוזה הביטוח ומשולמים למבוטח בלא קשר להוצאותיו בפועל בקרות מקרה הביטוח. בפוליסות מסוג שיפוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת מסוג שיפוי עבור אותו כיסוי, הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח מכל אחת מחברות הביטוח ובלבד שסך כל הסכומים שיקבל לא יעלה על סך הוצאותיו בפועל. בפוליסה מסוג פיצוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגובה הסכום הקבוע מראש, בלא קשר למספר הפוליסות שרכש עבור אותו כיסוי.

הפסקתי לשלם את הפרמיות לחברת הביטוח כי רציתי לבטל את הביטוח. כעבור זמן מה חברת הביטוח תבעה ממני לשלם לה את דמי הביטוח עבור תקופת הפיגור וטענה שפוליסת הביטוח לא בוטלה. האם חברת הביטוח צודקת?

חוזה ביטוח אינו פוקע מאליו עקב אי תשלום דמי ביטוח. מבוטח אשר מבקש לבטל את חוזה ביטוח, לא יכול להסתפק בהפסקת תשלום דמי הביטוח ביוזמתו, ועליו לשלוח הודעה על כך לחברת הביטוח. כל עוד לא בוטל החוזה, חברת הביטוח מחוייבת על פי החוזה גם אם לא שולמו דמי הביטוח, ועל כן על המבוטח להשלים את דמי הביטוח עד המועד בו בוטל החוזה כדין. הוראות בענין זה נמצאות בסעיפים 10 ו- 15 לחוק חוזה הביטוח.

מהי תקופת ההתישנות של תביעת ביטוח?

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א- 1981 קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. עם זאת, חוק ההתיישנות קובע הסדרים כלליים ומונה מקרים אשר בקרותם מושהה מרוץ ההתיישנות.

כיצד ניתן לשנות תנאים בהסכם הביטוח?

ככלל, לא ניתן לשנות את תנאי חוזה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, אלא בהסכמת שני הצדדים. על כן, אין אפשרות לשנות את תנאי ההסכם באופן חד צדדי. בפוליסות לביטוח בריאות, המבטח רשאי לעתים לשנות את תנאי הביטוח או דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, באישור המפקח על הביטוח ובתנאים המפורטים בחוזה הביטוח. גם בביטוח חיים ניתן לשנות מקדמי קצבה בפוליסה לקצבה באישור המפקח ובתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.

כמה שנים מחוייבת חברת הביטוח לשמור את מסמכי הביטוח?

על- פי הנחיות המפקח על הביטוח יש לשמור את מסמכי הביטוח לאורך כל חיי הפוליסה, וכשבע שנים לאחר שהפוליסה בוטלה, נפדתה או נסתיימה. קישור לחוזר המפקח 1995/2

הגשתי תביעה לחברת הביטוח, האם אני חייב לעבור בדיקת פוליגרף?

בשנת 2002 הוציא היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת מפורטת בנושא שבנדון. אנו מסכימים לאמור בחוות הדעת, ובמיוחד לחלק האופרטיבי שלה. אנו סבורים כי אסור לדחות תביעת ביטוח אך ורק בשל סירוב מבוטח לעבור את בדיקת פוליגרף, ואין להתנות את בירור תביעת הביטוח בביצוע בדיקה שכזו. כמו כן אנו בדיעה שלא ניתן לראות בסירוב מבוטח לעבור את הבדיקה משום אי שיתוף פעולה עם המבטח (כמשמעו בסעיפים 23-24 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981).

הגשתי תביעה לחברת הביטוח בגין מקרה הביטוח, תוך כמה זמן חייבת חברת הביטוח לשלם לי את תגמולי הביטוח?

בהתאם לאמור בסעיף 27 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א- 1981 תגמולי ביטוח למבוטח או למוטב יש לשלם בתום שלושים ימים מהיום בו השלים המבוטח או המוטב העברת מסמכים הדרושים לחברת הביטוח לבירור חבותה. בהתאם להכרעה עקרונית שניתנה בנושא (תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות), סעיף זה חל גם במקרים בהם התביעה מופנית למבטח על ידי צד שלישי בביטוח אחריות.

האם חברת הביטוח רשאית לחדש באופן אוטומטי את פוליסת ביטוח.

בעניין זה אנו מציעים לך לעיין בהכרעה העקרונית שניתנה בנושא "חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח".